Условия за ползване

Добре дошли в Graduate Career Centre България

Тези Общи условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на Graduate Career Centre България. Graduate Career Centre България  се намира на адрес: София, ул. Смърч 10А, ап. 17, България.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези условия и условия изцяло. Не продължавайте да използвате уебсайта на Graduate Career Centre България (използван и с названието си на български език „Центърът за професионална квалификация“), ако не приемате всички условия, посочени на тази страница.

 

Следната терминология се отнася за тези Общи условия, Декларация за поверителност и Уведомление за отказ от отговорност, както и за всички или всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася за вас, лицето, което осъществява достъп до този уебсайт и приемате условията на компанията. “Компанията”, “Ние”, “Ние”, “Нашата” и “Нас”, се отнася до нашата Компания. “Страна”, “Страни” или “Нас” се отнася както за Клиента, така и за нас, или за Клиента, или за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждане на плащането, необходими за извършване на процеса на нашата помощ на Клиента по най-подходящия начин, било то чрез официални срещи с фиксирана продължителност, или по друг начин, с изричната цел за посрещане на Нуждите на Клиента във връзка с предоставянето на заявените услуги / продукти на Дружеството, в съответствие с и в съответствие с действащия закон на Обединеното кралство. Всяка употреба на горепосочената терминология или други думи в единствено число, множествено число, капитализация и / или той или тя се приемат като взаимозаменяеми и следователно се отнасят до същото.

Използването на този уебсайт е предмет на следните условия за ползване:

Общи условия

Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за обща информация. Тя подлежи на промяна без предизвестие.

Нито ние, нито трети страни предоставяме никаква гаранция или гаранция относно точността, навременността, изпълнението, пълнотата или пригодността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този уебсайт за определена цел. Вие приемате, че такава информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и ние изрично изключваме отговорност за такива неточности или грешки в пълната степен, разрешена от закона.

Използването на каквато и да е информация или материали на този уебсайт е изцяло на ваш риск, за което ние не носим отговорност. Ваша отговорност е да гарантирате, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този уебсайт, отговарят на вашите специфични изисквания.

 

Този уебсайт съдържа материал, който е собственост или е лицензиран за нас. Този материал включва, но не се ограничава до дизайна, оформлението, вида, външния вид и графиката. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с известието за авторски права, което е част от тези условия.

Всички търговски марки, възпроизведени в този уебсайт, които не са собственост или лиценз на оператора, се признават на уебсайта.

Неразрешеното използване на този уебсайт може да доведе до иск за вреди и / или да бъде престъпление.

От време на време този уебсайт може да включва и връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство при предоставяне на допълнителна информация. Те не означават, че ние одобряваме уебсайта (ите). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове.

Използването на този уебсайт и всеки спор, произтичащ от използването на уебсайта, е предмет на законите на Република България.

Бисквитки

Ние използваме използването на бисквитки. Като използвате уебсайта на Graduate Career Centre България на дипломираните специалисти, вие се съгласявате с използването на бисквитки в съответствие с политиката за поверителност на Центъра за професионална кариера. Повечето от съвременните интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме потребителски данни за всяко посещение. Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт, за да позволят функционалността на тази област и лекотата на използване за тези, които посещават. Някои от нашите партньорски / рекламни партньори също могат да използват „бисквитки“.

 

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, Центърът за професионална квалификация на дипломираните специалисти и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали в Graduate Career Centre България на дипломираните специалисти. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да преглеждате и / или отпечатвате страници от https://www.startcareer.bg  за ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, определени в тези правила и условия.

 

Не трябва да:

Публикувате материал от https://www.startcareer.bg  без изрично разрешение за това.

Продавате, наемете или подлицензирате материали от https://www.startcareer.bg

Възпроизвеждате, копирате или копирате материали от https://www.startcareer.bg

Преразпределяне на съдържание от Graduate Career Centre България (освен ако съдържанието не е специално предназначено за преразпределение).

Коментари на потребители

 

Настоящото споразумение започва от датата на настоящото споразумение. (посещение и използване на уебсайта).

 

Някои части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения, информация, материали и данни („Коментари“) в областите на уебсайта. Graduate Career Center не преглежда, редактира, публикува или преглежда коментарите преди появата им на сайта и коментараНе отразяват възгледите или мненията на Graduate Career Centre България, неговите агенти или филиали. Коментарите отразяват мнението и мнението на лицето, което публикува такова мнение или мнение. До степента, позволена от приложимите закони, Центърът за професионална квалификация при дипломирането не носи отговорност за коментарите или за каквито и да било загуби, отговорност, щети или разходи, причинени или понесени в резултат на каквато и да е употреба и / или публикуване и / или външен вид на Коментарите на този уебсайт.

Graduate Career Centre си запазва правото да следи всички коментари и да премахва всички коментари, които според нея по своя преценка са неподходящи, обидни или по друг начин нарушаващи настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че: Вие имате право да публикувате Коментарите на нашия уебсайт и да имате всички необходими лицензи и съгласия за това;

Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително без ограничение авторското право, патент или търговска марка, или друго право на собственост на трета страна;

Коментарите не съдържат никакви клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали или материали, които са нарушение на поверителността

Коментарите няма да се използват за търсене или насърчаване на бизнес или обичайни или настоящи търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на Graduate Career Center неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всички Ваши коментари във всякакви форми, формати или медии.

 

Хипервръзка към нашето съдържание

 

Следните организации могат да се свържат към нашия уеб сайт без предварително писмено одобрение:

Правителствени агенции;

Търсачки;

Информационни организации;

Онлайн дистрибуторите на директории, когато ни изброяват в директорията, могат да се свържат към нашия уеб сайт по същия начин, по който препращат към уеб сайтовете на други изброени фирми; и

Системно акредитирани фирми, с изключение на привличането на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които не могат да препращат към нашия сайт.

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация за уебсайта, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е подвеждаща; (б) не означава погрешно спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Можем да разглеждаме и одобряваме по свое усмотрение други искания за връзка от следните типове организации:

общоизвестни потребителски и / или бизнес информационни източници, като например Търговска камара, Автомобилна асоциация, Съюз на потребителите;

.com общност сайтове;

сдружения или други групи, представляващи благотворителни организации, включително сайтове за благотворителност,

онлайн дистрибутори на указатели;

интернет портали;

счетоводни, правни и консултантски фирми, чиито основни клиенти са фирми; и

образователни институции и търговски асоциации.

Ще одобрим искания за връзка от тези организации, ако установим, че: (а) връзката няма да се отразява неблагоприятно върху нас или нашите акредитирани предприятия (например търговски асоциации или други организации, представляващи по същество подозрителни видове бизнес, като например работа на работното място) домашни възможности, не се разрешава да се свързват); (б) организацията няма незадоволителен рекорд с нас; в) ползата за нас от видимостта, свързана с хипервръзката, надхвърля липсата на; и г) когато връзката е в контекста на общата информация за ресурсите или по друг начин съответства на редакционното съдържание в бюлетин или подобен продукт, подкрепящо мисията на организацията.

 

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация за уебсайта, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е подвеждаща; (б) не означава погрешно спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и продукти или услуги; и в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

 

Ако сте сред организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от свързване към нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл до info@startcareer.bg  . Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт (като телефонен номер и / или адрес на електронна поща), както и URL адреса на вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уеб сайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към които искате да се свържете. Оставете 2-3 седмици за отговор.

 

Одобрените организации могат да препращат към нашия уебсайт, както следва:

 

Чрез използването на нашето корпоративно име; или

Чрез използване на унифициран локатор на ресурсите (уеб адрес), към който е свързан; или

Чрез използването на каквото и да е друго описание на нашия уеб сайт или материал, свързан с него, това има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Не се допуска използването на логото на Центъра за професионална кариера или на други произведения на изкуството за свързване без лицензионно споразумение за търговска марка.

 

вътрешни рамки

 

Без предварително одобрение и изрично писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници или нас и други техники, които по някакъв начин променят визуалното представяне или външния вид на нашия уеб сайт.

 

Запазване на права

 

Ние си запазваме правото по всяко време и по свое усмотрение да поискаме да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при такава заявка. Също така си запазваме правото по всяко време да изменяме тези правила и условия и свързаната с тях политика. Продължавайки да препращате към нашия уеб сайт, Вие се съгласявате да се обвързвате и да се придържате към тези условия за свързване.

 

Премахване на връзки от нашия уебсайт

 

Ако намерите някаква връзка от нашия уеб сайт или някаква свързана уеб страница, която е нежелателна по някаква причина, можете да се свържете с нас за това. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но няма да имаме задължението да го правим или да отговаряме директно на вас.

 

Въпреки че ние се стремим да гарантираме, че информацията на този уебсайт е правилна, ние не гарантираме нейната пълнота или точност; нито се ангажираме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен или че материалът на уебсайта ще бъде актуализиран.

 

Отговорност за съдържанието

 

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уеб сайт. Вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни защитите срещу всички искове, произтичащи от или въз основа на Вашия уебсайт. Линкове или връзки не могат да се показват на която и да е страница в уебсайта Ви или в контекст, съдържащ съдържание или материали, които могат да се тълкуват като клеветнически, нецензурни или престъпни, или които нарушават, иначе нарушават или защитават нарушението или друго нарушение на права на трети лица.

 

Опровержение

 

В максималната степен, разрешена от приложимото право, ние изключваме всички изявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт (включително, без ограничение, всякакви гаранции, предвидени от закона по отношение на задоволително качество, годност за целта и / или използването на разумни грижи и умения). Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 

да ограничите или изключите нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;

ограничавате или изключвате нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне;

да ограничите всички наши или вашите задължения по начин, който не е позволен от приложимото право; или

да изключите някое от нашите или вашите задължения, които може да не бъдат изключени съгласно приложимото право.

Ограниченията и изключенията на отговорността, посочени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност или във връзка с предмета на това отхвърляне, включително задължения, произтичащи от договора, от непозволено увреждане (включително небрежност) и от нарушение на задължението по закон.

 

Доколкото уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта са предоставени безплатно, ние няма да носим отговорност за каквато и да е загуба или повреда от какъвто и да е характер.

Здравейте! Сайта използва "бисквитки", за да оптимизира преживяването ви в платформата. Моля, потвърдете съгласие и продължете.